21.10.2015

Program

IP_konference_program_2017

 

 Přednášková část

 

z.s. InternetPoradna.cz

logo_IP_15cm_sirka, zmenseniInternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již od roku 2001 pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Své poslání naplňuje prostřednictvím sociálních služeb, které jsou poskytovány bezplatně. Již od svého počátku poskytuje internetové poradenství, ke kterému se později přidala také krizová pomoc ve spolupráci s linkami důvěry prostřednictvím chatu E-linka.

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Poradenský speciální pedagog a sociální pracovník. Nejprve vystudoval filozofii a informační vědy, po r. 1990 pak speciální pedagogiku, poradenství a psychologii. Splňuje kvalifikaci pro výkon sociální práce dle Zákona č. 108/2006 Sb. Absolvoval řadu stáží, kurzů a výcviků v ČR i v zahraničí, zaměřených zejm. na poradenskou práci, sociální péči a podporu osob s postižením. Trvale spolupracuje s oborovou praxí. Profesně se věnuje poradenské teorii a praxi, případové sociální práci, sociálním službám a koordinované podpoře osob s postižením (vzdělávání, soc. služby a dávky, pomůcky, psychosociální aspekty životní situace, legislativa, neformální péče atd.). Je odborným asistentem na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UPOL, externím přednášejícím na FSS MU v Brně a sociálním pracovníkem v olomoucké iPoradně.cz. Vedle toho je mj. předsedou Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a členem redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak Social Work. Mezi jeho významné publikace patří: Základy speciálního poradenství (Portál 2000, 2006), Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním (Portál 2009), Tělesné postižení jako fenomén a životní realita (Portál 2011), Osoby s tělesným postižením (In: Michalík J. ed., Zdravotní postižení a pomáhající profese, Portál 2011) a podílel se na vybraných heslech v Encyklopedii sociální práce (Matoušek O. a kol., Portál 2013).

Mgr. Kateřina Rychlá

Působí jako psycholožka z.s. InternetPoradna.cz. Od roku 2013 se tak v rámci služby iPoradna.cz coby aktivní poradkyně a mentorka studentů psychologie FF UP Olomouc věnuje internetovému poradenství a zvyšování jeho kvality. Kromě toho se nyní zaměřuje i na práci tváří v tvář s klienty sociální rehabilitace Restart, která je taktéž součástí organizace. Vzdělání v oboru psychologie získala na FF UP Olomouc a kromě dalších terapeuticky i diagnosticky zaměřených kurzů absolvovala komplexní výcvik systemické terapie. Má zkušenost z klinické a školské poradenské praxe.

Jisté nejistoty (a nejisté jistoty) v praxi internetového psychologického a sociálního poradenství

Společný příspěvek sociálního pracovníka a psycholožky shrnuje východiska internetového poradenství a reflektuje zkušenosti autorů z praxe – zejména v olomoucké iPoradně.cz. Věnuje se jistotě a nejistotě v percepci klientovy zakázky a poradenské reakci na ni. Uvádí praktické příklady a upozorňuje na možná rizika jak na straně klienta, tak na straně poradce, a zamýšlí se nad reálnými možnostmi jejich zmírnění. Zabývá se i kompetentností poradců v kontextu holistického chápání klientovy situace a jeho potřeb, i tím, jak lze vnímat jistou nejistotu v internetovém poradenství a jak s ní pracovat.


IPČKO.SK 

Občianske združenie IPčko rozvíja svoje služby pomoci pre mladých ľudí od roku 2012. 
Už od svojho vzniku prevádzkuje online poradňu IPčko.sk, kde mladým ľuďom ponúka anonymné bezplatné psychologické a sociálne internetové poradenstvo prostredníctvom chatu a e-mailu. Za čas svojej existencie takto zasahovalo už pri 60tisíc online rozhovoroch s mladými ľuďmi. Poradňa funguje denne od 7,00 do 00,00.
IPčko rozvíja v internetovom priestore aj ďalšie aktivity.
Realizuje projekt „online terénnej práce“ kde aktívne vyhľadáva ohrozených mladých ľudí v uzatvorených online komunitách a v diskusných fórach, prevádzkuje poradenský portál nenormalne.sk, publikuje odborné články o súčasných fenoménoch internetu a správania sa ľudí v online priestore. 
IPčko taktiež pripravuje aj množstvo preventívnych a poradenských aktivít pre mladých ľudí na školách, organizuje verejné diskusie a rôzne kampane, každoročne tiež odbornú konferenciu Virtuálna generácia. 

IPčkovský tím tvorí 35 mladých odborníkov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí v organizácii pracujú čisto dobrovoľnícky, no pod odbornou supervíziou, kvalitným akreditovaným vzdelávaním. Svoju činnosť IPčko realizuje pod Zákonom č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Viac o IPčku sa môžete dozvedieť na www.ipcko.sk, nenormalne.sk a na sociálnych sieťach.

Mgr. Marek Madro

Vyštudoval Fakultu psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Aktuálne je študentom doktorandského štúdia na tejto fakulte. V roku 2012 založil internetovú poradňu IPčko.sk, ktorá už piaty rok realizuje chatové internetové poradenstvo pre mladých ľudí v náročných krízových situáciách na webovej stránke www.ipcko.sk ako aj na stránkach mnohých organizácií a inštitúcií na Slovensku. Je riaditeľom občianského združenia IPčko predsedom Asociácie liniek pomoci na Slovensku. Venuje sa fenoménom virtuality, práci s dobrovoľníkmi v profesionálnom systéme pomoci a rozvíja mnoho ďalších projektov zameraných na pomoc deťom a mladým ľuďom.

 

Identita poradcu – možnosti a hranice pomoci

Internetové poradenstvo poskytuje výnimočné príležitosti na pomoc rôznym skupinám ľudí. Otvára príležitosť na rôzne formy a aj metódy práce s jednotlivými klientami, to samozrejme so sebou prináša rôzne dilemy a často kreatívne riešenia. IPčko.sk je chatová linka pomoci, ktorá prebieha súčastne vo viacerých konceptoch a weboch. V ďalších projektoch poradne, napr. prostredníctvom online skupín na sociálnych sieťach a youtuberov, s ktorými spolupracujeme, sa dostávame bližšie k mladým ľuďom, ktorým poskytujeme na vyžiadanie pomoc a podporu. Tá však okrem slovenských mladých ľudí zasahuje aj mladých ľudí v zahraničí, napr. v Českej republike. V našej práci na sociálnych sieťach a diskusných fórach sa boríme s dilemou identity pomáhajúcich pracovníkov, ako aj s metódami vhodných intervencii. Pod akou identitou vystupovať pri pomoci mladým v online skupinách? Ako narábať s IP adresou a ostatnými osobnými údajmy v online poradenstve, ktoré sú podľa smernice EÚ osobným údajom? Či, aké sú naše možnosti pomoci pre klientov z Čiech a kde sú naše hranice? Na tieto otázky chceme nachádzať odpovede v našom príspevku a otvárať diskusiu k odpovediam, ktoré nepoznáme ani my.

 APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství aperio

Webová poradna pro rodiče, kterou provozuje APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství od roku 2012 se zaměřuje na pracovně-právní a sociálně-právní problematiku. Zodpověděli jsme již více než 40 tisíc dotazů. Spolupracujeme s týmem 10ti až 15ti poradkyň resp. poradců s právním a psychologickým vzděláním.

Ing. Miloslava Kramná

S APERIO – Společností pro zdravé rodičovství, z.s. spolupracuje od roku 2012 jako projektová a provozní manažerka a od roku 2016 koordinuje právní a psychologické poradenství pro rodiče. Vystudovala VŠE v Praze, 10 let pracovala ve vzdělávání dospělých, 17 let se věnuje tématu rodičovství a ženského reprodukčního zdraví. Spoluzakládala Českou asociaci dul. Má zkušenost s prací koordinátorky dobrovolníků.

Internetová poradna APERIO jako součást služeb pro rodiče

Na přednáška se zaměří především na nastavení poradenského systému, provázání webového, telefonické a osobního poradenství, synergii s dalšími službami APERIO pro rodiče a (Ne)jistoty financování poradny a zkušenosti s fundraisingem.


Cesta domů

Cesta domů

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Mgr. Tereza Bímová

Vystudovala Sociálně-ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřovala na problematiku dlouhodobého a doživotního výkonu trestu odnětí svobody. Při studiu v Praze začala pracovat na Lince důvěry Dětského krizového centra. Od roku 2008 pracuje v mobilním hospici Cesta domů, kde konzultuje s klienty telefonicky, osobně nebo s nimi komunikuje v rámci internetové poradny, připravuje a vede výcvik pro dobrovolníky v přímé péči. Současně třetím rokem prochází psychoterapeutickým výcvikem v PCA.

Nejistoty v hospicové internetové poradně

V hospicové internetové poradně se často setkávají s dotazy na prognózu či prosbami o vysvětlení lékařské zprávy, kdy tazatel obvykle uvede medicínské kódy pro různé nálezy, latinské výrazy, jimž neporozuměl a většinou i to, že se obává, co to může znamenat. Coby sociální pracovnice a nezdravotník se autorka příspěvku potýká s nejistotou, zda daná diagnóza spadá do oblasti, jíž se organizace věnuje – smrt a umírání. Speciálně dotazy, kdy je ještě tazatel v kurativní léčbě a není jasný vývoj jeho stavu, a dotazy na komatózní stavy a možnost probuzení, patří k těm náročným na rozhodování a nesou s sebou mnoho nejistot.


SKP – CENTRUM, o. p. s. skp-logo

Je součástí největšího poskytovatele sociálních služeb v pardubickém kraji SKP – CENTRUM o.p.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek klienta. Poradenství je přirozenou součástí naší práce, nově provozujeme on-line poradnu, kterou mohou naši klienti využívat, pokud nechtějí, nebo nemohou své potíže řešit osobně..

Bc. Šárka Mrázková

Vystudovala speciální pedagogiku. Tři roky pracovala na pozici sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Nyní rok působí jako koordinátor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a přidruženého terénního programu.

Bc. Nikol Fišerová

Vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku. Nyní ukončila studium andragogiky. Na pozici sociálního pracovníka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež působí rok. Momentálně se začala věnovat přidruženému terénnímu programu, který navštěvuje klienty v jejich přirozeném prostředí.

(Ne)jistoty v začátcích internetové poradny „Free klub“ pro děti a mladé lidi

Příspěvek popisuje začátky internetové poradny a jejich úskalí spojená s prezentací cílové skupině – což jsou děti a mladí lidé nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Zmiňuje nejistoty spojené s aktivním využíváním internetové poradny. Také poukazuje na jistoty pasivního přijímání článků s preventivními tématy, které webové stránky rovněž nabízejí. Zároveň reflektuje dlouhodobě fungující internetové poradenství prostřednictvím Facebooku.


Linka důvěry Dětského krizového centra DKC

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Od roku 2012 poskytuje LD DKC krizovou pomoc i přes chat ve spolupráci s  InternetPoradna.cz.

Bc. Klára Trefná

Studuje psychologii v posledním ročníku magisterského programu na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2012 působí na Lince důvěry Dětského krizového centra, kde poskytuje pomoc přes telefon, chat a e-mail. V roli mentora chatu zaškoluje nováčky v internetovém poradenství a krizové pomoci na E-lince. Mimo to se angažuje i na poli paliativní péče a podílí se na chodu nakladatelství Cesta domů.

Zkušenosti a aktuální (ne)jistoty na LD DKC

Poskytování pomoci přes telefon i chat přináší možnost srovnat, jaká trápení vedou klienty častěji na telefon, a se kterými se svěřují raději na chatu. V příspěvku zazní zkušenosti LD DKC, která cílová skupina využívá chatu nejčastěji. Statistika může poskytovat jistotu, při častém opakování jednoho tématu však může přinášet i mnoho otázek. Téma důvěryhodnosti chatů se na supervizích opakuje a vyvíjí. Na přednášku naváže krátká diskuze, jak tuto nejistotu zvládnout jako poradce a jak ji zvládat jako tým?Sekce workshopů

 

Mgr. Kristýna Minářová, DiS.

O roku 2008 vystřídala v InternetPoradně.cz řadu pracovních pozic. Začínala na pozici sociálního pracovníka služby sociální rehabilitace (kterým je doposud), později se přidalo lektorování a koordinování vzdělávacích aktivit a v posledních letech i vedení zmíněné sociální služby. Současně je i po celou dobu (výpadek nastal pouze v době čerpání mateřské dovolené) poradcem portálu Iporadna. Vedle spolupráce s InternetPoradnou se zapojila i do projektu PREGNET, jehož cílem bylo vytvoření sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální Caritas a teologickou fakultu UPOL obor Charitní a sociální činnost.  Dále absolvovala program celoživotního vzdělávání zaměřený na studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Ostravské univerzitě. V letošním roce ukončila navazující magisterské studium oboru Charitativní a sociální práce se zaměřením na řízení v sociálních službách.

 Tak neváhej a piš aneb Jaké je to vlastně být „poradcem“ a co vše to sebou přináší za možné (ne)jistoty?

Na workshopu bych Vám ráda představila práci poradce. Pobavíme se spolu o Vašich zkušenostech a pocitech s odpovídáním prostřednictvím e-mailu, chatu a telefonu. Vyzkoušíme si techniku brainwriting post it, jejíž součástí bude i možnost si zodpovědět dotaz. Prostřednictvím této techniky pojmenujeme jednotlivé jistoty a nejistoty, s nimiž se poradce při své práci potýká. V závěru se zaměříme i na to, jak s nejistotami pracovat. IP_konference_program_2017IP_konference_program_2017


z.s. InternetPoradna.cz

viz výše

logo_IP_15cm_sirka, zmenseni

Mgr. Kateřina Rychlá

viz výše

(Sebe)reflexe a reflektování v online psychologickém poradenství

Téma workshopu volně navazuje na příspěvek „Jisté nejistoty (a nejisté jistoty) v praxi internetového psychologického a sociálního poradenství“, který autorka spolu se svým kolegou představuje v dopoledním programu konference. Autorka vychází z předpokladu, že pro nabytí jistoty internetového poradce je nezbytně nutné ovládat schopnost reflektovat průběh poradenského procesu a své vlastní prožívání, názory, postoje a motivy, tedy mít jistotu „kde jsem“. Účastníci workshopu mají možnost si téma přiblížit formou sebezkušenosti a sami si tak základy (sebe)reflexe a reflektování osvojit.


Rozkoš bez rizika 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R-R) je celorepubliková nestátní nezisková organizaR-Rce, která již 25 let nabízí komplexní zdravotně-sociálně-terapeutické služby ženám působícím v oblasti sexbyznysu. Posláním R-R je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace.

R-R má v současné době čtyři poradenská a zdravotnická centra (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava) a 10 terénních týmů pracujících ve 12 krajích České republiky.

Sociální služby R-R (terénní programy, odborné sociální poradenství) jsou specificky zaměřeny na potřeby žen poskytujících sexuální služby a reagují na jejich situace a obtíže. Dokážeme poradit ženám, které do sexbyznysu vstupují, i ženám, které z něj chtějí odejít, úspěšně vykonáváme terénní práci v klubech, v privátních podnicích i na ulici, nenabízíme jen pravidelná vyšetření na pohlavní infekce, ale také odborné sociální poradenství od problematiky bezpečnějšího sexu, přes dluhové poradenství až po dlouhodobou terapeutickou práci s ženami. Pro výjezdy do vzdálenějších využíváme vlastní sanitku s venerologickou ambulancí.

Před dvěma roky byla spuštěna Internetová poradna R-R na webové adrese www.poradna-rr.cz. Jejím posláním je poskytovat odborné sociální poradenství založené na bezpečné komunikaci mezi klientkami a poradkyněmi, vedoucí ke zlepšení životní situace a snížení rizik, která souvisí s prací v sexbyznysu.

Internetová poradna R-R si klade za cíl umožnit ženám kontakt s poradkyněmi prostřednictvím internetu v případě, kdy nemohou nebo nechtějí využít poradenských služeb osobně. Naše služby se tak mohou dostat k ženám, které například žijí či pracují v zahraničí nebo v krajích, ve kterých nejsou služby R-R dostupné. Během uplynulých dvou let bylo zodpovězeno celkem 225 dotazů týkajících se především témat zdraví, násilí a odchodu ze sexbyznysu. Souběžně proběhlo přibližně 100 chatů, kde se pro změnu řešily otázky související se vstupem do sexbyznysu, legislativou a závislostmi různého charakteru.

 

Mgr. Alena Přikrylová 

Vedoucí poradenského centra R-R v Brně, vedoucí on-line poradny. Vystudovala magisterský obor Sociální pedagogika na Universitě T. Bati ve Zlíně. 13 let pracovala jako vedoucí Azylového domu pro ženy a  matky s dětmi v Kroměříži, 2 roky jako ředitelka Ratolesti Brno, z.s., od září 2014 dosud jednatelka sociálního podniku Bajkazyl Brno, od srpna 2016 vedoucí poradenského centra R-R v Brně. Absolvovala čtyřletý Výcvik v integrativní psychotepii (2008-2011), Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (120h.) Seberozvojová skupina v duchu Gestalt terapie, Brno a Workshop v duchu  Gestalt přístupu, Brno (70h) (2013), Úvodní kurz do supervize (24h) (2016).

Ne/patřím k vám?

Jak široká je vaše cílová skupina? Jsou témata, na která se nespecializujete? Jak široce se zabýváte dotazy mimo vaši cílovou skupinu? Jakými pravidly se řídíte? Je někdo, koho odkazujete jinam? Je někdo, komu vůbec neodpovíte? Shodnete se na tom v týmu?
Pokud na některou z těchto otázek odpovídáte ano,  zkuste si prožít tuto zkušenost  v roli klienta i pracovníka.


Mgr. Eva Stupavská

Vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci, dokončuje studium Obecné lingvistiky tamtéž. Pracovala několik let jako telefonický krizový intervent, rok jako školní psycholog na základní škole. Dlouhodobě je poradcem I-poradny, od října 2017 bude možné ji potkat jako psychologa nové služby Krizové pomoci Dětského centra Burešov ve Zlíně. Je frekventantkou výcviku v systemické terapii, dlouhodobě se zajímá o oblast rodinného poradenství a terapie.

Sdílení zkušeností a osobního know-how z psychologického internetového poradenství

V internetovém poradenství existuje více způsobů, jak vhodně zodpovědět dotaz klienta. Každý poradce pak disponuje určitým souborem dovedností, přístupů a strategií, které získal nejčastěji na základě praxe a které mu umožňují kvalitně poradensky pracovat. Workshop pro max. 10 účastníků nabídne strukturovanou diskuzi nad základními otázkami, se kterými se potýká poradce při zodpovídání dotazu z oblasti psychologického poradenství. Účastníci budou pracovat s konkrétními dotazy, diskutovat a sdílet vlastní strategie a zkušenosti s ostatními. Cílem je vzájemné obohacení účastníků o nové postupy v realizaci odpovědí na dotazy v internetovém poradenství a sdílení nejistot objevujících se při obtížně řešitelných dotazech.